סקירת ספרות

סמינריון הוא חיבור כתוב העוסק בחקר סוגיה או תופעה מסוימת. פרק סקירת הספרות בסמינריון (לחילופין, פרק הרקע התיאורטי) הוא אחד הפרקים המרכזיים והחשובים בעבודת הסמינר. מדובר בסקירה תיאורטית של ספרות מקצועית והגות אקדמית בנושא העבודה. במסגרת כך, מתבצעת סקירה מקיפה של הידע התיאורטי והמדעי הקיים בתחום מסוים: ספרים, מאמרים, אנציקלופדיות, פרסומים רשמים, מידע מאתרי אינטרנט ממשלתיים וחדשותיים ועוד. מדובר, למעשה, בבסיס האקדמי עליו מתבססת, מסתמכת ונשענת העבודה.

מטרת סקירת ספרות:

מטרתו העיקרית של פרק סקירת הספרות הוא להציג את הספרות המחקרית והתיאורטית הקיימת בנושא הסמינריון. בכך, סקירת הספרות מאפשרת למקם את העבודה הנוכחית (סמינריון, פרה סמינריון וכדומה) ביחס לכלל הספרות המקצועית בתחום. בנוסף, פרק סקירת הספרות מציב את הבסיס העיוני שעליו מושתת עבודת הסמינריון.

מבנה סקירת ספרות:

פרק סקירת הספרות נבנה בצורה של "משפך הפוך". תחילה סקירת ספרות כללית ורחבה ולאחריה סקירת ספרות ממוקדת יותר, שעיקרה שאלת המחקר. חשוב להקפיד שהכתיבה תהיה אינטגרטיבית ותשלב בכל פסקה מספר הוגים שונים. לא מומלץ לכתוב ולבסס פסקה שלמה על פריט ביבליוגרפי בודד.

 על פי רוב, פרק סקירת הספרות מגיעה לאחר פרק המבוא ולפני פרק שיטת המחקר ופרק ממצאי המחקר. 

כללים לכתיבת סקירת ספרות:

* התייחסות למקורות רלוונטיים ועדכניים בלבד.

* שימוש נכון בכללי ציטוט.

* שימוש בטרמינולוגיה נכונה ומילות קישור בין פסקאות.

* לספק מבט כולל ומקיף של המחקר הקודם בתחום.

כתיבת סקירת ספרות בתשלום:

ניתן לרכוש שירותי סקירת ספרות בתשלום למגוון רחב של עבודות אקדמיות (עבודת גמר, פרה-סמינריון, סמינריון, תזות וכד'). מדובר בסקירת ספרות מקורית לחלוטין ולא בסקירת ספרות מוכנה למכירה. סקירת הספרות נכתבת מ"אפס" בהתאם להנחיות.

לעזרה בכתיבת סקירת ספרות:

 

יניב: 050-2505022